Oznamy

 

Obec Malé Trakany, IČO: 00331716, so sídlom Malé Trakany č. 208, PSČ 076 42, zastúpená
Ing. Árpádom Petrikom, starostom obce

 
 
O z n a m u j e
 

že má zámer zameniť nehnuteľnosťv k. ú. Malé Trakany par.č.1029/1 ornú pôdu o výmere 39919m2 zapísanú na liste vlastníctva č.1631 v podiele 13481/39919,  jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape vo vlastníctve Obce Malé Trakany za par.č.1029/2 ornú pôdu o výmere 149303m2 zapísanú na liste vlastníctva č.1857 v podiele 13481/149303,  jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape vo vlastníctve Bartolomeja Dobosa, nar. 19.06.1963, trvale bytom Malé Trakany č.344, PSČ 076 42.

 
 
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
 
Uvedenú nehnuteľnosť Obec Malé Trakany zamieňa podľa § 9a ods.8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prípad hodný osobitného zreteľa je naplnený tým, že Bartolomej Dobos má záujem na uvedenej nehnuteľnosti realizovať investície v záujme obce.
 
 
V Malých Trakanoch dňa  27.06.2013 
 
 
 
                                                                                                Ing. Árpád Petrik
                                                                                                   starosta obce  
 
 
 
Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 27.06.2013
Fotogaléria

@ 2011 Malé Trakany | Oficiálne stránky obce
admin: Peter Kováč

created and design: Peter Kováč